Dữ liệu Fighter 3 cũ của Manchester United là người đầu tiên!

Dữ liệu Fighter 3 cũ của Manchester United là người đầu tiên!Giai đoạn nhóm, Manchester United mất 1-2